Czechy – od 01.01.2023  pobór zaległości z tytułu niezapłaconych mandatów w trakcie kontroli 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa nr 418/2021 Sb., zmieniająca ustawę nr 273/2008 Sb. o policji Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami (dalej zwana „ustawą o policji RCz“), ustawę nr 17/2012 Sb. o administracji celnej Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami (dalej zwana „ustawą o administracji celnej RCz“), ustawę nr 553/1991 Sb. o policji miejskiej, z późniejszymi zmianami, oraz inne powiązane ustawy.

Paragrafy 42a-42d ustawy o policji RCZ upoważniają funkcjonariusza policji RCZ do ściągania nieuiszczonych w terminie mandatów od kierowców i operatorów pojazdów za naruszenie przepisów Ustawy nr 361/2000 Sb. o eksploatacji pojazdów na drogach, Ustawy nr 13/1997 Sb. o drogach i Ustawy nr 1111/1994 Sb. o transporcie drogowym. Od 1 stycznia 2023 r. Policja Czechy zaczęła korzystać z ww. uprawnienia.

Kontrole w zakresie uiszczania zaległości z tytułu wystawionych mandatów przeprowadzane są w miejscu kontroli drogowej, zarówno u kierującego, jak i obsługującego pojazd, poprzez wgląd do rejestru zaległości prowadzonego przez Administrację Celną RCZ.

Odzyskiwanie zaległości w miejscu kontroli drogowej dotyczy zarówno niezapłaconych mandatów kierowcy pojazdu, jak i niezapłaconych mandatów kierującego pojazdem, niezależnie od tego, że kierujący jest obecny w miejscu kontroli (egzekwowanie zaległości w odniesieniu do danego pojazdu).

W przypadku nieuregulowania na miejscu zaległej należności przez kierowcę lub użytkownika pojazdu, policjant RCZ ma prawo uniemożliwić dalszą jazdę pojazdem i zatrzymać tablice rejestracyjne pojazdu.

Policja Republiki Czeskiej obecnie najwięcej problemów odnotowuje w sytuacjach, gdy operatorem pojazdu jest osoba prawna, w szczególności firma leasingowa.

Istnienie zaległości mandatowej może być zweryfikowane z Administracją Celną RCZ zarówno w przypadku kierowców, jak i przede wszystkim użytkowników pojazdów.

Policja  zaleca w takiej sytuacji kontakt z Urzędem Celnym dla Miasta Stołecznego Pragi,

ul. Washingtonova 7, 113 54 Praha 1.

Zapytanie dla  kierowcy lub użytkownik pojazdu może również złożyć elektronicznie .

Organ Kontrolny nie jest jednak uprawniony do przekazywania informacji o zaległościach telefonicznie lub za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Odpowiedź organu kontrolnego  będzie więc zawsze udzielana listem zaadresowanym na miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedzibę osoby prawnej.

Szczegółowe informacje zostały przesłane na konta członków GSPD.