Uprzejmie informujemy, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201)

po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:

– oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

– informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Jeśli adresatem oświadczenia jest GITD (zezwolenie wydane przez GITD, nie zostało przekazane do starostwa) wniosek należy złożyć poprzez dedykowany formularz ePUAP za pomocą platformy ePUAP lub w formie papierowej adresując na:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Al.Jerozolimskie 94

00-807 Warszawa

Wniosek elektroniczny znajduje się pod adresem: kliknij tutaj

Jeżeli zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika/ licencja krajowa  zostało wydane przez Starostwo to oświadczenie należy złozyć do Starostwa do 31.03.2023.

Należy wskazać, że za rok 2022 r. termin składania oświadczeń mija 31 marca 2023 r.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

– oświadczenie należy złożyć jeżeli firma posiada ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

– oświadczenie należy złożyć w oryginale poprzez elektroniczny formularz ePUAP;

– w przypadku gdy oświadczenie składa osoba posiadająca pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia w imieniu przedsiębiorcy (podpisuje oświadczenie), należy dołączyć upoważnienie w oryginale oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17 zł na konto Centrum podatnika , poniżej nr konta :

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Nr 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

–  oświadczenie dotyczy 2022 r.;

– adres do przesłania oświadczenia to adres organu dysponenta danych – do organu wydającego zezwolenie.

Jeżeli zezwolenie wydało GITD – oświadczenie złożyć do GITD

Jeżeli zezwolenie /licencję krajową – oświadczenie należy złożyć do Starostwa

Dla licencji 50 – letnich , jeśli przedsiębiorca uzyskał dodatkowo zezwolenie od starostwa – wówczas adres starostwa (dysponent danych);

W oświadczeniu należy uwzględnić osoby zatrudnione bez względu na formę/ umowę zatrudnienia/ zlecenia. jednoosobowe działalności gospodarcze, jeśli posiadają ważne zezwolenie, również zobowiązane są do złożenia oświadczenia.

Dla działalności, w których właściciel jest także kierowcą, właściciel uwzględnia siebie zarówno w pozycji dotyczącej osób zatrudnionych jak i w średniej arytmetycznej kierowców; W oświadczeniu należy ująć również kierowców (kierowca może być przedsiębiorcą), z którymi przedsiębiorca zawiera umowę (bez względu na formę zatrudnienia).