Szanowni Państwo,

Obowiązek zgłoszenia informacji o rozwiązaniu umowy o pracę z kierowcą spoza UE – zwrot świadectwa kierowcy do GITD 

Przypominamy, że przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wygaśnięciu świadectwa kierowcy.

Świadectwo kierowcy jest ważne jedynie, gdy spełnione są warunki, na których zostało wydane.

Jeśli jakikolwiek warunek przestał być spełniony należy je niezwłocznie zwrócić (Blankiet A i B) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Świadectwo traci ważność w przypadku m.in.:

– zrzeczenia się świadectwa;

– śmierci posiadacza świadectwa (zarówno przedsiębiorcy jak i zatrudnionego kierowcy);

– likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku przedsiębiorcy, któremu udzielono świadectwa;

– ustania stosunku pracy z zatrudnionym kierowcą;

– utraty ważności zezwolenia na pracę i braku jego kontynuacji;

– utraty ważności badań lekarskich i psychologicznych;

– wyrejestrowania z ZUS.

W przypadku braku posiadania blankietu  świadectwa kierowcy dla osoby , z którą rozwiązano umowe o pracę należy napisać oświadczenie o zagubieniu blankietu  lub opisać sytuację, której powodem jest brak możliwości zwrotu oryginałów  świadectw A i B .

Informację o wygaśnięciu świadectwa kierowcy wraz z załącznikami należy przesyłać na adres:

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

ul. Rzeszowska 42

37-400 Nisko.

Źródło: GITD