Informacje podstawowe

Licencja – decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz. U. 204, poz. 2088) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Kwestie posiadania licencji reguluje także Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w zakresie transportu rzeczy i Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego w zakresie przewozów osób.

Wniosek o uzyskanie licencji powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
 • określenie rodzaju i zakresu
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
 • czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
 • kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
 • kserokopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a wprzypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Nie może tez być wydane w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości:

9.000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego

5.000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy

W roku 2010 wartość euro przeliczana jest po średnim kuris NBP obowiązującym w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym składana jest gwarancja finansowa, tj. po 4,1082 zł.

 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwaumyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

Konieczne jest przedłożenie dowodu wpłaty kwoty z tytułu udzielenia licencji.

Licencji udziela się każdemu przedsiębiorcy spełniającemu wyżej określone, ustawowe warunki.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia nr 881/92 i art. 3a ust. 4 Rozporządzenia nr 684/92 w przypadku:

 • licencji na przewóz rzeczy lub osób (autokarem/autobusem) uprawnienia udziela się na okres 5 lat
 • licencji na przewóz osób pojazdem innym niż autokar/autobus licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat

Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159 , poz. 1664).

§ 3.

 1. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
   1. za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:
    Rodzaj pojazdu samochodowego Opłata w zł
    okres ważności licencji w latach
    od 2 do 5 powyżej 5
    do 15
    powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
    samochód osobowy 1.000 3.000 4.000 5.000
   2.  za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat – 3.600 zł.
 2. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł.

§ 4.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2. ust. 1. pkt 2., ust. 2. i w § 3., odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

§ 5.

 1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1-3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
 5. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
 6. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

§ 6.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 7. 

Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

§ 9.

 Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 10.

W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję – pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 11. 

W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka posiadająca licencje posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalności objętej licencją – pobiera się opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu samochodowego.