Informacje podstawowe

 1. Każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez
 2. Załadowanego lub bez ładunku
 3. Przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy
 4. Wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
 • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
 • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych
Obowiązek uzyskania zaświadczenia
nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. (Art. 33 ust.1)
 1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
 2. przez podmioty, nie będące przedsiębiorcami, z tym że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391),
 3. przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.
Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zaświadczenie wydaje Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.
Przepisów nie stosuje się do przewozów drogowych wykonywanych pojazdami:

 1. przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w niezarobkowym przewozie drogowym osób
 2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 3. zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego.
Do przewozów drogowych wykonywanych:

 1. w ramach powszechnych usług pocztowych,
 2. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
 3. przez podmioty nie będące przedsiębiorcami
 4. w ramach usuwania skutków awarii lub wypadków pojazdami pomocy drogowej

– stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego. Art. 3 ust. 1.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy i osób wydaje się na okres do 5 lat.

Są to dokumenty wymagane przez służby kontrolne RP.

Rejestr pojazdów i przedsiębiorców

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego prowadzi rejestr pojazdów i przedsiębiorców wykonujących niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zaświadczeń wydanych przez Starostwo właściwe dla siedziby przedsiębiorstwa przed dniem 1 maja 2004 r.

W przypadku wykonywania przewozów, niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy organ odmawia wydania nowego zaświadczenia przez okres 3 lat od dnia upływu ważności posiadanego zaświadczenia.

Wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne może wymagać uzyskania odpowiedniego zezwolenia jeżeli umowy międzynarodowe, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, tak stanowią. Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego będzie wydawać i wysyłać jednorazowe zezwolenia na przekraczanie granicy, jeżeli obowiązują one na podstawie umów dwustronnych z krajami nie będącymi członkami UE.
Przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego osób na potrzeby własne jest wymagany formularz jazdy.
Zasady wykonywania przewozów na potrzeby własne na terytorium UE opisane zostały w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r.

Przewozy na potrzeby własne poza UE

Dla celu przekroczenia granicy obcego państwa nie będącego w UE, należy posiadać zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne oraz zezwolenie uprawniające do wjazdu na terytorium państwa – strony umowy międzypaństwowej. Są to dokumenty wymagane przez obce służby kontrolne zgodnie z umowami międzypaństwowymi.

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego

Wykonywanie niezarobkowych międzynarodowych przewozów drogowych (przewozów na potrzeby własne wykonywanych poza granice UE).

oprócz zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej wymaga się posiadania przez przedsiębiorcę zezwoleń wskazanych w umowach lub porozumieniach międzynarodowych (zezwolenie zagraniczne).

Przewozy ładunków niewymagające zezwoleń

Na mocy umów dwustronnych, na zasadzie wzajemności, nie wymagane są zezwolenia od przedsiębiorców wykonujących mtd na potrzeby własne:

do/z następujących krajów lub w tranzycie przez terytoria nw. krajów z wyłączeniem
Jordania Przewozów do/z krajów trzecich wykonywanych bez przejazdu tranzytowego przez terytorium Polski
Iran Przewozów do/z krajów trzecich
Irak Przewozów do/z krajów trzecich
Wjazdu bez ładunku
Norwegia Informacja BOTM 91/2004

Bilateralne i tranzytowe PRZEWOZY ŁADUNKÓW nie wymagają również zezwolenia jeżeli są wykonywane:

POJAZDAMI W relacji z następującymi krajami:
ładowności do 3,5 t i masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) Białoruś, Bułgaria, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja
ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) Rumunia, Ukraina, Chorwacja

WYDAWANIE odpowiednich zezwoleń zagranicznych w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym, wykonywanym z przekroczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się zgodnie z zasadami Komunikatu Ministerstwa Infrastruktury Nr 2/2004 i Informacji BOTM 15/2006 w sprawie zasad wydawania zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób i rzeczy w 2005 roku.

Przewozy na potrzeby własne do krajów nie będących członkami UE, wykonywane są na podstawie zezwoleń (tak jak przy przewozach wykonywanych zarobkowo przez firmy licencjonowane). Przedsiębiorcę wykonującego przewozy dla potrzeb własnych obowiązują takie same zasady wydawania i rozliczania pobranych zezwoleń jak przewoźników posiadających licencję z tym, że odnoszą się one do pojazdów zgłoszonych do rejestru. Przedsiębiorcy wykonującemu przewozy na potrzeby własne zezwolenia reglamentowane wydawane będą wyłącznie na indywidualne wnioski składane wraz z załączonymi zleceniami lub umowami w języku polskim, lub przetłumaczonymi na język polski potwierdzającymi potrzebę wykonania przewozu.

Kierowcy wykonujący transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy na potrzeby własne lub kierowcy przez niego zatrudnionego.

Opłaty


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 5 lipca 2004 roku
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
(Dziennik Ustaw numer 159 poz. 1664 – wyciąg)

§ 20.

 1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:
  1. dla przewozu jednokrotnego:
   1. osób – 20 zł,
   2. rzeczy – 50 zł;
  2. dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;
  3. dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów -1.200 zł.
 2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1.800 zł za okres jednego roku.
 3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.