Podstawa prawna

Zgodnie z zapisami:

 • Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, Nr 98 poz. 602),
 • Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2001, Nr 125 poz.1371),
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r.

szkoleniom w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji przyśpieszonej, kwalifikacji przyśpieszonej uzupełniającej lub szkoleniu okresowemu podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy w transporcie zarobkowym, jak i transporcie na potrzeby własne.

Odbycie szkolenia uzależnione jest od daty zdobycia podstawowej zawodowej kategorii prawa jazdy „C” lub „D”.

Po szkoleniu każdy kierowca obligatoryjnie zobowiązany jest do odbycia badań lekarskich oraz badań psychotechnicznych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dnia 16.09.2001 Dz. U. z 2011 r. nr 244, poz. 1454 od 1 stycznia 2012 r. wg taryfikatora do Ustawy, mandat za brak posiadania ważnego wymienionego prawa jazdy wynosi 3800,00 zł, w tym dla kierowcy 800,00 zł, a dla przedsiębiorcy 3000,00 zł.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba, która:

 1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
 2. niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

dla kat. D1, D, D1+ E, D+ E:

 • do 10.09.2009 r. – uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2010 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1981 – 1990
 • do 10.09.2011 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1991 – 2000
 • do 10.09.2012 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2001 – 2005
 • do 10.09.2013 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2006 – 2008

dla kat. C1, C, C1+ E, C+ E:

 • do 10.09.2010 r. – uzyskanie uprawnień do 31.12.1980 r.
 • do 10.09.2011 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1981 – 1995
 • do 10.09.2012 r. – uzyskanie uprawnień w latach 1996 – 2000
 • do 10.09.2013 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2001 – 2005
 • do 10.09.2014 r. – uzyskanie uprawnień w latach 2006 – 2009

Schemat szkolenia:

Moduły obowiązkowe:

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 2. Stosowanie przepisów, m.in. czas pracy kierowcy.
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Moduły dodatkowe:

 1. Międzynarodowy transport drogowy
 2. Pierwsza pomoc

Czas trwania bloków programowych

Szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Kierownik Ośrodka Szkolenia osobie, która ukończyła wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, wydawał będzie świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.