Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz.1040) w dniach:

  • 1 maja 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 2 maja 2019 r. od godziny 18:00 do godziny 22:00,
  • 3 maja 2019 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Wyjątki:

1) pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii

3) pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych

4) pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych

5) pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych

6) pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymania

7) pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt,

8) pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt,

9) pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,

10) pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych,

11) pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,

12) pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

13) pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych,

14) pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

15) pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

16) pojazdy przewożące towary niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,

17) pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, określone w załączniku do rozporządzenia, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej

18) pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,

19) pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

20) pojazdy używane do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,

21) pojazdy używane w transporcie kombinowanym,

22) pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze;

23) pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24) pojazdy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

25) pojazdy używane dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych

UWAGA:

Wyjątki wymienione w poz. od nr 6 do nr 21 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Źródło – GDDKiA