Pakiet mobilności  2022 – zmiany w przepisach transportowych

27 stycznia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym , ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy obejmują zmiany m. in  w zakresie :

– objęciu licencją na wykonywanie transportu drogowego rzeczy pojazdów od 2,5 do 3,5 dmc a co za tym spełnienie wszystkich wymogów wynikających z ustawy:

m.in. dobra reputacja, certyfikat kompetencji zawodowych , zabezpieczenie finansowe do licencji

– nowa definicja – kierowca w transporcie międzynarodowym nie jest w podróży służbowej, a co za tym nie można wypłacać delegacji ani ryczałtu za nocleg

– wprowadzenie nowych zasad wynagradzania kierowcy  i delegowania pracowników

– obowiązek prowadzenia ewidencji dla kierowcy , jej analizy oraz wypłacania wynagrodzenia na podstawie wyliczeń

– obowiązek przechowywania ewidencji 10 lat

– obowiązek posiadania świadectwa kierowcy przez osobę kierującą , która nie jest obywatelem UE ani EFTA

– obowiązek posiadania bazy eksploatacyjnej dla  co najmniej -1/3 pojazdów wykorzystywanych do przewozów

– oznaczenie przedsiębiorcy i adresu w KRS lub CEIDG

– przekazywanie informacji do organu o liczbie osób zatrudnionych pracowników i kierowców bez względu na formę zatrudnienia do każdego 31 marca roku następnego

– zakaz wykorzystywania pojazdów  niezgłoszonych do licencji do wykonywania transportu drogowego

– zakaz posiadania wypisów  z zezwolenia lub wypisów z  licencji w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej

– zawieszenie na 1 rok certyfikatu kompetencji zawodowych dla osoby zarządzającej w przypadku stwierdzenia naruszeń

– obowiązek ponownego szkolenia w wymiarze co najmniej 3 miesiące i obowiązek egzaminu  dla osoby zarządzającej z certyfikatem , której cofnięto uprawnienia

– wprowadzenie zmian w przewozie kabotażowym – minimum przerwy 4 dni

– zawieszenie wypisu z licencji wspólnotowej  na okres 6 miesięcy w przypadku stwierdzenia naruszeń

– zawieszenie wydawania nowych  świadectw kierowcy na okres 30 dniu w przypadku stwierdzenia naruszeń

– powrót pojazdu co 8 tygodni do bazy

– posiadanie dokumentacji w sprawie powrotów

– wprowadzenie do taryfikatora kary 8000.00 zł za wynagradzanie kierowcy od ilości przejechanych kilometrów oraz określenie wagi naruszenia jako BPN

Z uwagi na obszerne zmiany w sprawie procedur prosimy o kontakt z biurem GSPD.