Aktualności

Ułatwiona procedura dla uzyskania KODU 95 dla kierowców spoza UE

W dniu 24.06.2023 wejdzie  w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami a dotyczące akceptacji praw jazdy i kwalifikacji wstępnej uzyskanych na terenie Państw Unii Europejskiej

W dniu 09.06.2023 w Dzienniku Ustaw pod poz.1081 zostało opublikowane długo wyczekiwane przez środowisko transportowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury , które zawiera m.in. zmiany:

1.Akceptację praw jazdy i dokumentów w zakresie kwalifikacji wstępnej , przyspieszonej na terenie UE posiadanych przez kierowców spoza UE przy składaniu wniosku o założenie profilu kierowcy do uzyskania kodu 95.

Rozdział 2 a

Osoba ubiegająca się o wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego KODU 95


Paragraf 8a otrzymuje NOWE BRZMIENIE
:

a) uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

b) ukończenia szkolenia okresowego, jeżeli nie posiada świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego w odpowiednim zakresie przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, a prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydano po dniu 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano po dniu 10 września 2009 r. Oznacza to, do dnia wejścia w życie tj.24.06.2023 obowiązuje jeszcze poprzednie Rozporządzenie MI z 15.04.2022, gdzie kierowcy spoza UE mimo wyrobionych szkoleń kwalifikacji wstępnej , okresowej w kraju unijnym np. na Litwie , w Słowacji , w Niemczech celem uzyskania kodu 95 tj.KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY musi odbywać ponownie te szkolenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia dokumenty praw jazdy i szkolenia wstępne będą akceptowalne w Polsce.

Prawa jazdy i dokumenty w sprawie kwalifikacji wstępnej , okresowej wydane dla kierowców poza terytorium UE Starosta będzie zobowiązany zweryfikować je ale będzie to możliwe za pomocą portalu internetowego danego państwa. Aktualnie odbywa się to pocztą tradycyjną.

Ustęp 7 Rozporządzenia MI - NOWA treść 

"W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej organ wymieniający prawo jazdy występuje do organu, który wydał to prawo jazdy, lub do przedsta- wicielstwa dyplomatycznego państwa, w którym to prawo jazdy zostało wydane, o potwierdzenie danych i infor- macji zawartych w prawie jazdy. Potwierdzenie danych i informacji może być dokonane przez organ wymieniający prawo jazdy za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy.
 

LINK do Rozporządzenia  z 09.06.2023 :

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xs...

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA