Współpraca

Inspekcja Transportu Drogowego

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych jest członkiem Społecznej Rady Konsultacyjnej, jako strona społeczna działającej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego od 2009 roku.

Społeczna Rada Konsultacyjna przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego jest zespołem konsultacyjno-doradczym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, składającym się z przedstawicieli organizacji o zasięgu ogólnopolskim zrzeszających przewoźników drogowych, powołanym do wyrażania opinii i zajmowania stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności Inspekcji Transportu Drogowego.

 

 Zgodnie z Zarządzeniem 14/2016 Głównego Inspektora transportu Drogowego do zadań Rady należy w szczególności:

1. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących warunków wykonywania i kontroli przewozu drogowego oraz przedstawianie opinii i sugestii na rzecz zmiany przepisów obowiązujących;

2. Przedstawianie opinii rozumianego szeroko środowiska transportowego na temat działalności Inspekcji Transportu Drogowego oraz zgłaszanie postulatów zmierzających do usprawnienia jej funkcjonowania;

3. Uzgadnianie kierunków działania Inspekcji Transportu Drogowego;

4. Prowadzenie monitoringu prawnego w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego i bieżąca wymiana informacji w tym zakresie;

5. Wymiana informacji w sprawach istotnych dotyczących problematyki przewozu drogowego;

6. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zapewnienia wykonywania przewozu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami uczciwej konkurencji;

7. Podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia w środowisku przewoźników drogowych i kierowców poziomu znajomości przepisów dotyczących przewozu drogowego;

8. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w związku z wykonywaniem przewozów drogowych.

 

www.gitd.gov.pl

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA