Aktualności

Zapłać niższy podatek za ciężarówkę w 2024 - Inicjatywa GSPD

 

W sprawie klasyfikacji i wysokości podatku od środków transportowych podjęliśmy inicjatywę "Zapłać niższy podatek za ciężarówkę w 2024 " złożenia wniosków do Rad Miejskich /Rad Gmin w sprawie sklasyfikowania wysokości podatku na obecnie obowiązujące normy emisji spalin oraz wyodrębnienie rodzaju pojazdów i autobusów z uwzględnieniem sposobu zasilania m.in.:
- w napęd hybrydowy, tj. spalinowo - elektryczny,
- w napęd wyłącznie energię elektryczną, wodór lub gaz ziemny albo połączenie tych paliw alternatywnych,
oraz wyodrębnienie nowoczesnych naczep/przyczep i podział autobusów na klasy emisji spalin oraz wyodrębnienie zeroemisyjnych.


Będąc członkiem Unii Europejskiej od 01.05.2004r uważamy, że sektor transportu drogowego jak również sektor producentów , którzy wykorzystują swoje środki transportu pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności w zakresie inwestycji w nowoczesne środki transportu został całkowicie pominięty w odniesieniu do ponoszonych opłat lokalnych dotyczących podatku od środków transportowych.

Zasadnym jest wprowadzenie w uchwale wysokości podatku od środków transportu rozgraniczając wysokość podatku od rodzaju pojazdu, autobusu i jego zasilania mi.in gaz , prąd wodór oraz stopień emisji.

W nawiązaniu do Dyrektywy 2009/33/Weź 2009 w sprawie promocji ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego z 23.04.2009 r, która miała na celu promowanie i pobudzanie rozwoju rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w Unii Europejskiej i aktualizacji tej Dyrektywy (UE) 2019/1161, która ustanawia minimalne krajowe poziomy docelowe w zakresie zamówień na ekologicznie czyste pojazdy zasadnym jest promowanie ekologicznych pojazdów , naczep/przyczep i autobusów w klasyfikacji stawek podatku od środków transportu.

Dodatkowo w Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono definicje: - pojazd elektryczny -  pojazd hybrydowy -  pojazd napędzany gazem ziemnym - posiadający: a) silnik jednopaliwowy albo b) silnik dwupaliwowy typu 1A, - pojazd napędzany wodorem - co również jest argumentem do zmiany sposobu klasyfikacji wysokości podatku.

W zakresie ekologii naczep/przyczep również opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919, 1005 i 1997), gdzie wymienia się  następujące rodzaje Certyfikatów:

a) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny” albo
b) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO V bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, )
c) Certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę /naczepę 


Brak posiadania przy sobie w/w certyfikatu do zezwolenia EKMT/CEMT to wg Taryfikatora Ustawy o Transporcie drogowym 12 000.00 zł.

Obecnie jest możliwe wdrożenie  takiego rozwiązania, dlatego  GSPD podjęło inicjatywę składania wniosków do Rady Miast oraz Rad Gmin celem promowania nowoczesnych środków i wynagradzania przedsiębiorców , którzy zainwestowali w ochronę  środowiska naturalnego. Po analizie w większości miast i gmin brak jest wyodrębnienia klasy emisji spalin euro 5 i euro 6 , jak również brak jest wyodrębnienia nowoczesnych sposobów zasilania. W większości polskich Miast i Gmin pojazd zeroemisyjny , autobus zeroemisyjny , euro 6 jest zrównany z pojazdem euro O wg klasyfikacji wysokości podatku od środków transportu.

Będziemy wnioskować  o nowy podział klasyfikacji opłat lokalnych , co wpłynie na uczciwe i zrównoważone obciążenie posiadaczy/dysponentów środków transportowych.

Jako reprezentatywna organizacja zrzeszająca przewoźników drogowych od ponad 20 lat  będziemy wnioskować o przyjęcie proponowanego kształtu uchwały z wskazanym podziałem i w szczególności promowaniem inwestycji w nowoczesne środki transportu.

Jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim uważamy, że podejście zrównoważonego podziału na nowoczesne ekologiczne środki transportu pozytywnie wpłynie na rozwój naszego regionu i zapobiegnie sztucznemu przenoszenia i rejestrowania środków do innych miejscowości, gdzie ustanowiono wartości podatków do minimalnych.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie opinii w tej kwestii na emaila: biuro@gspd.pl

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA