O GSPD

Statut

STATUT

Stowarzyszenia pod nazwą:

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych

 

I. NAZWA, CHARAKTER PRAWNY, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

§ 1.

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działającą na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. nr.20 poz.104 z późn. zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władze miasta Katowice.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 4.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści: „Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych, 40-584 Katowice, ul. Dworska 12″

 

II. CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 5.

1.   Celem działalności Stowarzyszenia jest:

1/   współpraca z Ministerstwem Infrastruktury w zakresie obsługi transportu drogowego: krajowego i międzynarodowego.

2/   udzielanie pomocy i informacji stowarzyszonym członkom w sprawach związanych z prowadzeniem transportu drogowego osób i ładunków.

3/   popieranie i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec organów państwowych oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.

4/   wykonywanie funkcji zleconych przez organy administracji państwowej.

5/   współpraca z Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, zespołami rzeczoznawców.

6/   podejmowanie inicjatyw i współudział w kształtowaniu polityki transportowej, podstawowych i wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, zwłaszcza przepisów dotyczących krajowych i międzynarodowych przewozów osób i rzeczy.

2.   Dla realizowania swych celów i zadań Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym transportu drogowego:

1/   udziela członkom oraz zainteresowanym organom i organizacjom informacji i opinii dotyczących transportu.

2/   informuje swoich członków o obowiązujących przepisach, zwyczajach, stosowanej praktyce działania i sytuacji w transporcie drogowym.

3/   współuczestniczy w przygotowaniu przepisów dotyczących transportu drogowego występuje z wnioskami w tym zakresie.

4/   zaopatruje swych członków w krajowe i zagraniczne dokumenty związane z wykonywaniem transportu drogowego

5/   uczestniczy w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym nieprawidłowego użycia dokumentów związanych z wykonywaniem przewozu.

6/   organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.

3.   Czynności wynikające z zadań określonych w §5 wykonuje biuro Stowarzyszenia.

 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne jako członkowie wspierający, mające prawo prowadzenia transportu drogowego, prowadzenia usług turystycznych i spedycyjnych.

§ 7.

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9.

Godność członka honorowego nadaje Zarząd osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla idei Stowarzyszenia i za wybitne osiągnięcia na rzecz jego rozwoju.

§ 10.

1.   Członkowie opłacają składki w wysokości ustalonej przez zgromadzenie ogólne członków Stowarzyszenia.

2.   Członkowie działają za pośrednictwem swoich uprawomocnionych Przedstawicieli.

§ 11.

Członkowie mają prawo do :

1/   udziału w zgromadzeniu ogólnym z prawem wyborczym.

2/   występowanie do organów Stowarzyszenia z inicjatywami dotyczącymi działalności statutowej Stowarzyszenia

3/   korzystania na równych prawach z uprawnień jakie daje przynależność do Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkowie założyciele mają prawa członków zwyczajnych.

§ 13.

1.   Członkiem wspierającym może być osoba prawna będąca organizacją działającą na terenie kraju lub poza jego granicami lub osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca świadczenie pomocy materialnej na rzecz Stowarzyszenia.

2.   Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14.

1.   Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych.

2.   Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek.

§ 15.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1/   przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i przyjętych regulaminów,

popierania Stowarzyszenia i czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

2/   wypełniania przyjętych na siebie obowiązków członka Stowarzyszenia, a w szczególności przestrzegania i stosowania przepisów przewozowych, celnych, podatkowych,

3/   wykonywania sumiennie, rzetelnie, uczciwie usług transportowych, dbania o dobrą opinię polskiego przewoźnika i spedytora.

§ 16.

Członkostwo ustaje wskutek:

1/   wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.

§ 17.

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić wskutek:

1/   niepłacenia składek członkowskich w obowiązujących wysokościach przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

2/   tracenia warunków wymaganych dla przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia

3/   śmierci członka

 

IV. ORGANY WŁADZY STOWARZYSZENIA

§ 18.

1.   Organami Stowarzyszenia są:

– Zgromadzenie Ogólne Członków

– Zarząd

– Komisja Rewizyjna

2.   Zarząd, Komisja Rewizyjna, powoływane są w drodze wyborów w sposób zapewniający należytą i proporcjonalną reprezentację członków w tych organach.

3.   Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata

4.   W razie zdekompletowania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd może uzupełnić składy obu tych organów, nie więcej jednak niż do 1/2 ilości ich członków.

§ 19.

1.   Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest honorowe.

2.   Członkowie Stowarzyszenia za wykonywane funkcje mogą otrzymać nagrody.

 

Zgromadzenie Ogólne Członków

§ 20.

1.   Zgromadzenie Ogólne jest organem stanowiącym Stowarzyszenia.

2.   Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków należy w szczególności:

1/   wybór i odwoływanie członków : Zarządu, Komisji Rewizyjnej

2/   uchwalenie kierunków działania i rocznych preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia

3/   rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań wybieranych organów Stowarzyszenia, w tym ogólnych i finansowych Zarządu

4/   udzielenie absolutorium Zarządowi

5/   ustalenie wysokości składek członkowskich oraz opłat za czynności wykonywane przez Stowarzyszenie

6/   podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu

7/   podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia w zakresie przekraczającym zwykłe zarządzanie tym majątkiem

8/   zatwierdzenie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia oraz regulaminów organów Stowarzyszenia

9/   podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków Stowarzyszenia

§ 21.

1.   Zgromadzenie Ogólne Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

1/   Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.

2/   Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwoływane jest na żądanie 1/3 członków.

2.   O terminie Zgromadzenia Ogólnego Członków jego miejscu i porządku obrad powiadamia się członków Stowarzyszenia co najmniej na dwa tygodnie przed tym terminem listem poleconym.

3.   Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego wybiera Zgromadzenie.

§ 22.

1.   Uchwały Zgromadzenia Ogólnego są prawomocne o ile liczba obecnych członków przekracza połowę ogólnej ilości członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile poszczególne przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

2.   Każdy członek ma jeden głos. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

3.   Głosowanie odbywa się jawnie. Przewodniczący zarządza tajność głosowania na żądanie 1/3 obecnych członków Stowarzyszenia.

4.   W przypadku, gdy liczba obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym Członków jest niższa od połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenie Ogólne Członków odbywa się w drugim terminie tego samego dnia.

5.   Uchwały Zgromadzenia Ogólnego zwołanego stosownie do ptk.4 zapadają zwykłą większością głosów osób biorących udział w Zgromadzeniu.

6.   Uchwały podjęte przez Zgromadzenie są prawomocne o ile poszczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej.

 

Zarząd

§ 23.

1.   Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia.

2.   Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1/   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnętrz, w kraju i zagranicą

2/   zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

3/   przekładanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków rocznych preliminarzy budżetowych oraz wniosków dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia

4/   kładanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.

5/   prowadzenie polityki rozwoju działalności Stowarzyszenia.

6/   ustalanie preliminarzy wydatków Stowarzyszenia.

7/   opracowanie problemów, wniosków i postulatów dotyczących przewozów drogowych.

8/   uczestniczenie w prowadzeniu, rozpatrywaniu i negocjowaniu spraw międzynarodowego i krajowego transportu drogowego

3.   Zarząd swoje funkcje kierowania Stowarzyszeniem wykonuje przy pomocy biura Stowarzyszenia nadzorowanego przez członka Zarządu.

§ 24.

1.   Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Członków.

2.   Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: Prezesa, Zastępcę Prezesa, oraz określa zadania i funkcje pozostałych członków Zarządu.

3.   Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał

4.   Posiedzenie Zarządu jest prawomocne do podjęcia uchwał przy obecności co najmniej dwóch członków. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

5.   Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby lub na żądanie każdego członka Zarządu

6.   W posiedzeniach Zarządu ma prawo z głosem doradczym brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 25.

Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami biura.

§ 26.

Zarząd może powoływać komisję do opracowania specjalnych zadań lub wykonywanie specjalnych zadań w zakresie celów Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym Stowarzyszenia.

2.   Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1/   kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia raz do roku pod względem celowości, gospodarności i rzetelności wydatków

2/   występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień

3/   składanie Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdań z działalności Komisji.

3.   Komisja Rewizyjna może zlecić biegłemu analizę sprawozdania finansowego Zarządu oraz rewizję gospodarki finansowej Stowarzyszenia

§ 28.

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Komisja Rewizyjna na pierwszym swym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego oraz określa funkcje członków Komisji.

2.   Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na żądanie każdego członka Komisji Rewizyjnej.

 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 29.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1/   składki członkowskie

2/   opłaty za czynności na rzecz członków Stowarzyszenia

3/   inne wpływy osiągnięte z działalności statutowej

4/   wpływy osiągnięte z działalności gospodarczej

§ 31.

1.   Dla ważności oświadczeń dotyczących funduszy Stowarzyszenia w granicach określonych przez zatwierdzony preliminarz budżetowy, wymagany jest podpis osoby kierującej biurem oraz osoby kierującej księgowością Stowarzyszenia

2.   Dla ważności oświadczeń dotyczących innych spraw majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§ 32.

Wszystkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zgody Zgromadzenia Ogólnego Członków.

 

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33.

Uchwałę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zgromadzenie Ogólne Członków, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34.

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje specjalne w tym celu zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionej do głosowania.

§ 35.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Zgromadzenie Ogólne Członków podejmuje uchwałę o przekazanie majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

Współpracujemy Z:

ZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA